POS-ERP cho cửa hàng tự chọn

Một sản phẩm quản lý nhân sự chuyên nghiệp dành cho khối Hành chính sự nghiệp

POS-ERP cho cửa hàng tự chọn

Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone Quản lý hồ sơ cán bộ được thiết kế với mục tiêu: - Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ. - Phục vụ tốt yêu cầu về tổng hợp thống kê số liệu báo cáo quản lý cán bộ - Lập kế hoạch và hỗ trợ đắc lực các hoạt động: Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật - Hỗ trợ quản lý quá trình công tác, lương, phụ cấp, Đoàn, Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội (HĐND, UBND) Tải về POS-ERP cho cửa hàng tự chọn
Các chức năng Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone chuyên biệt cho khối các đơn vị hành chính sự nghiệp về cơ bản không khác biệt quá nhiều so với sản phẩm phần mềm dành cho các doanh nghiệp gồm các chức năng cơ bản:
  1. Phân hệ quản lý hồ sơ cán bộ
  2. Phân hệ quản lý bảo hiểm
  3. Phân hệ đánh giá, xếp loại cán bộ
  4. Phân hệ khen thưởng, kỷ luật
  5. Phân hệ đào tạo bồi dưỡng
  6. Phân hệ tích hợp truyền thông với Cổng thông tin / Website, SMS, Email
  7. Chức năng báo cáo
  8. Phân quyền quản trị hệ thống