Hướng dẫn sử dụng Pos-ERP

HDBH_POS-ERP

Hệ thống.
        icon_tick Quản trị người sử dụng
        icon_tick Danh mục hệ thống
        icon_tick Sao lưu dữ liệu dự phòng
        icon_tick Khoá sổ chứng từ
        icon_tick Chép dữ liệu từ Excel
        icon_tick Chép dữ liệu vào ra
        icon_tick Tham số hệ thống
Nghiệp vụ mua hàng.
        icon_tick Phiếu đặt hàng
        icon_tick Hoá đơn mua hàng
        icon_tick Phiếu chi theo hoá đơn
        icon_tick Báo cáo chi tiết nhập kho
        icon_tick Báo cáo tổng hợp nhập kho
        icon_tick Báo cáo nhập xuất tồn
        icon_tick Bảng tổng hợp hàng trả nhà cung cấp
        icon_tick Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
        icon_tick Bảng tổng hợp công nợ chứng từ nhà cung cấp
        icon_tick Lập kế hoạch mua hàng
Nghiệp vụ bán hàng.
        icon_tick Hoá đơn Bán lẻ
        icon_tick Hoá đơn Bán buôn
        icon_tick Phiếu thu theo hoá đơn
        icon_tick Hàng bán trả lại
        icon_tick Báo cáo bán hàng theo ngày
        icon_tick Báo cáo chi tiết bán hàng
        icon_tick Báo cáo tổng hợp bán hàng
        icon_tick Bảng tổng hợp bán hàng theo chứng từ
        icon_tick Báo cáo nhập xuất tồn
        icon_tick Báo cáo hàng bán trả lại
        icon_tick Bảng cân đối hàng hoá
        icon_tick Cảnh báo Khách hàng nợ quá giới hạn
        icon_tick Thông báo Số lượng hàng tồn vượt định mức
        icon_tick Tự động cảnh báo hàng đi gia công
        icon_tick Tự động cảnh báo đơn đặt hàng
        icon_tick Thông báo danh sách khách hàng mới
        icon_tick Thiết lập chế độ khuyến mại
        icon_tick Báo giá khách hàng
        icon_tick Theo dõi bán hàng trực tuyến
Nghiệp vụ quản lý kho hàng.
        icon_tick Phiếu xuất nhập kho nội bộ
        icon_tick Hoá đơn xuất huỷ
        icon_tick Báo cáo chi tiết nhập kho
        icon_tick Báo cáo tổng hợp nhập kho
        icon_tick Báo cáo nhập xuất tồn
        icon_tick Báo cáo hàng bán trả lại
        icon_tick Bảng tổng hợp hàng trả nhà cung cấp
        icon_tick Chuyển kho nội bộ
        icon_tick Kiểm kho
Quản lý sổ quỹ
        icon_tick Phiếu Thu
        icon_tick Phiếu thu theo hoá đơn
        icon_tick Phiếu Chi
        icon_tick Phiếu chi theo hoá đơn
        icon_tick Báo cáo chi tiết thu
        icon_tick Báo cáo chi tiết chi
        icon_tick Thống kê Doanh thu – Chi phí
Quản lý sổ quỹ ngân hàng
        icon_tick Giấy uỷ nhiệm chi
        icon_tick Giấy uỷ nhiệm thu
        icon_tick Giấy gửi tiền vào ngân hàng
        icon_tick Sổ quỹ tiền mặt
        icon_tick Sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
Quản lý công nợ
        icon_tick Phiếu thu theo hoá đơn
        icon_tick Phiếu chi theo hoá đơn
        icon_tick Thống kê khách hàng nợ vượt định mức
        icon_tick Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
        icon_tick Bảng tổng hợp công nợ chứng từ nhà cung cấp